Standardni (opšti) kurs ruskog jezika

Ovim vidom nastave naša škola pruža Vam mogućnost da ruski jezik savladate polako, temeljno uz redovno pohađanje i savremeni profesionalni pristup predavanjima. Specifičnost standardnog kursaruskog jezika je u samom sistemu rada, adekvatnoj literaturi, dobro pripremljenom sadržaju nastave i prvenstveno profesionalno pripremljenim predavanjima.

Nastavni program kurseva ruskog jezika podeljen je na 6 nivoa,od pocetnog do visokog(A1-C2).

A1 nivo– Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da koristite i razumete svakodnevne izraze i proste fraze na ruskom jeziku u cilju zadovoljavanja konkretnih potreba; moćićete predstaviti sebe i druge, postavljati pitanja i davati odgovore o ličnim pojedinostima tipa gde živite, o ljudima koje poznajete i stvarima koje posedujete. Bićete u stanju da se sporazumevate na jednostavnom nivou ukoliko sagovornik priča sporo, jasno i spreman je da pomogne.

kurs stranog jezika


A2 nivo– Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete rečenice i često korišćene izraze iz neposrednog okruženja (npr. osnovni lični i podaci o familiji, trgovina, lokalna geografija, zaposlenje), da komunicirate na ruskom jeziku u prostim i rutinskim situacijama koje podrazumevaju prostu i direktnu razmenu informacija o poznatim i čestim temama i da jednostavnim terminima opišete aspekte svoje prošlosti, neposrednog okruženja i nužne

B1 nivo– Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete glavne tačke jasnog standardnog razgovora na ruskom jeziku o poznatim temama koje se redovno javljaju na poslu, školi, slobodnom vremenu, itd. Bićete sposobni da rešavate većinu situacija koje se mogu javiti prilikom putovanja u oblastima gde se susreće govorni jezik; pisati jednostavne, povezane tekstove o temama koje su poznate ili od ličnog interesa i bićete u stanju da date opis doživljaja i događaja, snova, nadanja i ambicija, kao i objašnjenja svojih mišljenja i planova.

B2 nivo – Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete glavne ideje kompleksnog teksta na ruskom jeziku o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući diskusije tehničke prirode u vlastitom polju specijalizacije; da uspostavljate interakciju sa određenim stepenom tečnog govora i spontanosti koja omogućava redovnu komunikaciju sa maternjim govornicima bez napora za obe strane. Pisaćete jasne, detaljne tekstove iz širokog opsega tema i iznositi lično stanovište na zadatu temu, ukazujući na prednosti i nedostatke različitih opcija.

C1 nivo– Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete širok spektar zahtevnih, dužih tekstova i prepoznavati tačna značenja. Tečno i spontano ćete se izražavati na ruskom jeziku bez puno očiglednog traženja izraza. Fleksibilno i efektivno ćete koristiti jezik za društvene, akademske i profesionalne potrebe. Reprodukovaćete jasne, dobro struktuirane, detaljne tekstove o kompleksnim temama, pokazujući kontrolisanu upotrebu organizacionih šema, veznika i kohezivnih delova govora.

C2 nivo– Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da lako razumete gotovo sve rečeno ili pročitano na ruskom jeziku, da sumirate informacije sa različitih govornih i pisanih izvora, rekonstruišete argumente i događaje u koherentnom izlaganju, da se spontano izražavate, veoma tečno i precizno, te da razlikujete fine pojedinosti značenja, čak i u kompleksnim situacijama.

Svaki polaznik,moze se opredeliti za grupnu(rad u malim grupama od 3 do 6 polaznika),radi lakseg usvajanja gradiva,poluindividualnu(2 polaznika) ili individualnu nastavu.Rad u malim grupama obezbeđuje maksimalnu posvećenost profesora svakom polazniku i aktivno učestvovanje svih prisutnih na času.

Nakon svakog odslusanog nivoa,polaznici polazu test i time sticu pravo na dobijanje sertifikata.

Kurs ruskog jezika - Individualna nastava

Individualna nastava kursa ruskog jezika je namenjena svima onima koji ne zele da prate predavanja u grupi.Dinamika nastave I trajanje kursa prilagodjava se zahtevima I potrebama nasih polaznika.

Broj, intenzitet i tempo održavanja časova ruskog jezika polaznici određuju sami, u zavisnosti od svojih obaveza. Dakle, omogućujemo potpunu slobodu u odabiru načina učenja, kao i svaki dogovor oko same nastave, literature koja će se koristiti i sl...

Nastava se može organizovati u prepodnevnim, dnevnim ili večernjim terminima, radnim danima i vikendom.

Nakon svakog odslusanog nivoa,polaznici polazu test i time sticu pravo na dobijanje sertifikata.

Kurs ruskog jezika - Poluindividualna nastava

Prednost kursa ruskog u okviru poluindividualnih časova je u tome što program i raspored časova možemo tematski da prilagodimo specifičnim potrebama polaznika.

Časovi ruskog jezika u okviru poluindividualne nastave takođe imaju mogućnost da se vremenski programiraju po potrebama polaznika kada je u pitanju vreme i dinamika same nastave.

Nakon završenog kursa polaznici polažu završni test i dobijaju sertifikat. Završni test i izdavanje sertifikata se dodatno ne naplaćuje, već je sastavni deo cene kursa.

Kurs ruskog jezika - Grupna nastava

Nekim je polaznicima jednostavnije i zabavnije da uče strani jezik u društvu drugih polaznika. Grupna nastava je takodje izuzetno aktuelna,kada je rec o kursevima ruskog jezika jezika.Rad u malim grupama(do 6 polaznika),omogucava potpunu posvecenost profesora svim polaznicima kursa.

U svom radu, naši profesori primenjuju najsavremeniji konverzacijski metod, koji vas od prvog trenutka navodi da govorite na grckom jeziku i maksimalno aktivirate kako prethodno, tako i tek stečeno znanje.